متن آگهی

قیمت: تماس بگیرید
‎پیمان الکتریک
ديود دوبل ۱۵ آمپر
SKKD ۱۵/۰۶
SKKD ۱۵/۰۸
SKKD ۱۵/۱۲
SKKD ۱۵/۱۴
SKKD ۱۵/۱۶

ديود دوبل ۴۶ آمپر
SKKD ۴۶/۰۸
SKKD ۴۶/۱۲
SKKD ۴۶/۱۶
SKKD ۴۶/۱۸

ديود دوبل ۲۶ آمپر
SKKD ۲۶/۰۸
SKKD ۲۶/۱۲
SKKD ۲۶/۱۶

ديود دوبل ۸۲ آمپر
SKKD ۸۱/۱۴
SKKD ۸۱/۱۵

ديود دوبل ۸۲ آمپر
SKKD ۸۱/۲۰ H۴
SKKD ۸۱/۲۲ H۴

ديود دوبل ۱۰۰ آمپر
SKKD ۱۰۰/۸
SKKD ۱۰۰/۱۲
SKKD ۱۰۰/۱۴
SKKD ۱۰۰/۱۶
SKKD ۱۰۰/۱۸

ديود دوبل ۱۳۴ آمپر
SKKD ۱۰۱/۱۶

ديود دوبل ۱۹۵ آمپر
SKKD ۱۶۲

ديود دوبل ۲۱۲ آمپر
SKKD ۲۱۲/۱۸

ديود دوبل ۲۶۰ آمپر
SKKD ۲۶۰/۱۲
SKKD ۲۶۰/۱۶
SKKD ۲۶۰/۲۰ H۴
SKKD ۲۶۰/۲۲ H۴

ديود دوبل ۳۵۰ آمپر
SKKD ۳۵۳/۱۲
SKKD ۳۵۳/۱۶
SKKD ۳۵۳/۱۸

ديود دوبل ۳۸۰ آمپر
SKKD ۳۸۰/۰۸
SKKD ۳۸۰/۱۶
SKKD ۳۸۰/۱۸
SKKD ۳۸۰/۲۰ H۴
SKKD ۳۸۰/۲۲ H۴


ديود دوبل ۷۰۱ آمپر
SKKD ۷۰۱/۱۲
SKKD ۷۰۱/۱۶
SKKD ۷۰۱/۱۸
SKKD ۷۰۱/۲۲ H۴


تريستور دوبل ۱۳.۵ آمپر
SKKT ۱۵/۰۶ E
SKKT ۱۵/۰۸ E
SKKT ۱۵/۱۴ E

تريستور دوبل ۱۸ آمپر
SKKT ۲۰/۰۸ E
SKKT ۲۰/۱۲ E
SKKT ۲۰/۱۴ E
SKKT ۲۰/۱۶ E

تريستور دوبل ۱۸ آمپر
SKKT ۲۰B۰۸ E
SKKT ۲۰B۱۲ E
SKKT ۲۰B۱۴ E

تريستور دوبل ۲۵ آمپر
SKKT ۲۷/۰۸ E
SKKT ۲۷/۱۲ E
SKKT ۲۷/۱۴ E
SKKT ۲۷/۱۶ E

تريستور دوبل ۲۵ آمپر
SKKT ۲۷B۰۸ E
SKKT ۲۷B۱۲ E
SKKT ۲۷B۱۶ Eتريستور دوبل ۴۰ آمپر
SKKT ۴۲/۰۸ E
SKKT ۴۲/۱۲ E
SKKT ۴۲/۱۴ E
SKKT ۴۲/۱۶ E
SKKT ۴۲/۱۸ E

تريستور دوبل ۴۰ آمپر
SKKT ۴۲B۰۸ E
SKKT ۴۲B۱۲ E
SKKT ۴۲B۱۴ E
SKKT ۴۲B۱۶ E
SKKT ۴۲B۱۸ E

تريستور دوبل ۵۰ آمپر
SKKT ۵۷/۰۸ E
SKKT ۵۷/۱۲ E
SKKT ۵۷/۱۴ E
SKKT ۵۷/۱۸ E

تريستور دوبل ۵۰ آمپر
SKKT ۵۷B۱۶ E
SKKT ۵۷B۱۴ E
SKKT ۵۷B۱۲ E
SKKT ۵۷B۰۸ E

تريستور دوبل ۵۵ آمپر
SKKT ۵۸/۱۶ E


تريستور دوبل ۵۵ آمپر
SKKT ۵۸B۱۶ E

تريستور دوبل ۷۰ آمپر
SKKT ۷۲/۰۸ E
SKKT ۷۲/۱۲ E
SKKT ۷۲/۱۴ E

تريستور دوبل ۷۰ آمپر
SKKT ۷۲B۰۸ E
SKKT ۷۲B۱۲ E
SKKT ۷۲B۱۴ E
SKKT ۷۲B۱۶ E
SKKT ۷۲B۱۸ E

تريستور دوبل ۷۰ آمپر
SKKT ۷۲/۲۰E H۴
SKKT ۷۲/۲۲E H۴

تريستور دوبل ۹۵ آمپر

SKKT ۹۲/۰۸ E
SKKT ۹۲/۱۴ E
SKKT ۹۲/۱۶ E
SKKT ۹۲/۱۸ E

تريستور دوبل ۹۵ آمپر
SKKT ۹۲B۰۸ E
SKKT ۹۲B۱۲ E
SKKT ۹۲B۱۴ E
SKKT ۹۲B۱۶ E


تريستور دوبل ۱۰۶ آمپر
SKKT ۱۰۶/۰۸ E
SKKT ۱۰۶/۱۲ E
SKKT ۱۰۶/۱۴ E
SKKT ۱۰۶/۱۶ E
SKKT ۱۰۶/۱۸ E

تريستور دوبل ۱۰۶ آمپر
SKKT ۱۰۶B۰۸ E
SKKT ۱۰۶B۱۲ E
SKKT ۱۰۶B۱۴ E
SKKT ۱۰۶B۱۶ E
SKKT ۱۰۶B۱۸ E

تريستور دوبل ۱۱۹ آمپر
SKKT ۱۰۷/۱۶ E

تريستور دوبل ۱۱۹ آمپر
SKKT ۱۰۷B۱۶ E

تريستور دوبل ۱۲۹ آمپر
SKKT ۱۲۲/۱۲ E
SKKT ۱۲۲/۱۴ E
SKKT ۱۲۲/۱۶ E
SKKT ۱۲۲/۱۸ E


تريستور دوبل ۱۳۷ آمپر
SKKT ۱۳۲/۰۸ E
SKKT ۱۳۲/۱۲ E
SKKT ۱۳۲/۱۴ E
SKKT ۱۳۲/۱۶ E
SKKT ۱۳۲/۱۸ E

تريستور دوبل ۱۲۸ آمپر
SKKT ۱۳۲/۲۰ E H۴
SKKT ۱۳۲/۲۲ E H۴

تريستور دوبل ۱۵۶ آمپر
SKKT ۱۶۲/۰۸ E
SKKT ۱۶۲/۱۲ E
SKKT ۱۶۲/۱۴ E
SKKT ۱۶۲/۱۶ E
SKKT ۱۶۲/۱۸ E

انواع IGBT
انواع IGBT

Fuji electric (Semiconactor)

تريستور دوبل ۱۴۳ آمپر
SKKT ۱۶۲/۲۰ E H۴
SKKT ۱۶۲/۲۲ E H۴


تريستور دوبل ۱۷۵ آمپر
SKKT ۱۷۲/۱۴ E
SKKT ۱۷۲/۱۶ E
SKKT ۱۷۲/۱۸ E

تريستور دوبل ۲۵۰ آمپر
SKKT ۲۵۰/۰۸ E
SKKT ۲۵۰/۱۲ E
SKKT ۲۵۰/۱۶ E
SKKT ۲۵۰/۱۸ E

تريستور دوبل ۲۷۳ آمپر
SKKT ۲۷۳/۱۲ E
SKKT ۲۷۳/۱۶ E
SKKT ۲۷۳/۱۸ E

تريستور دوبل ۲۵۲ آمپر
SKKT ۲۸۰/۲۰ E H۴
SKKT ۲۸۰/۲۲ E H۴

تريستور دوبل ۳۰۵ آمپر
SKKT ۳۳۰/۰۸ E
SKKT ۳۳۰/۱۲ E
SKKT ۳۳۰/۱۶ E
SKKT ۳۳۰/۱۸ E

تريستور دوبل ۳۲۰ آمپر
SKKT ۳۲۳/۱۲ E
SKKT ۳۲۳/۱۶ E
SKKT ۳۲۳/۱۸ E

تريستور دوبل ۴۶۰ آمپر
SKKT ۴۶۰/۲۲ E H۴

تريستور دوبل ۵۷۰ آمپر
SKKT ۵۷۰/۱۶ E
SKKT ۵۷۰/۱۸ E

-
توضيحات

ديود تريستور fast
ديود تريستور fast

Techsem
توضيحات
ماژول تريستور- ديود ۱۳.۵ آمپر
SKKH ۱۵/۰۸ E
SKKH ۱۵/۱۲ E
SKKH ۱۵/۱۶ E

ماژول تريستور- ديود ۲۵ آمپر
SKKH ۲۷/۱۲ E
SKKH ۲۷/۱۴ E
SKKH ۲۷/۱۶ E

ماژول تريستور- ديود ۴۰ آمپر
SKKH ۴۲/۰۸ E
SKKH ۴۲/۱۲ E
SKKH ۴۲/۱۴ E
SKKH ۴۲/۱۶ E
SKKH ۴۲/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۵۰ آمپر
SKKH ۵۷/۰۸ E
SKKH ۵۷/۱۲ E
SKKH ۵۷/۱۴ E
SKKH ۵۷/۱۶ E
SKKH ۵۷/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۵۰ آمپر
SKKH ۵۷/۲۰E H۴
SKKH ۵۷/۲۲E H۴

ماژول تريستور - ديود ۵۵ آمپر
SKKH ۵۸/۱۶ E

ماژول تريستور - ديود ۷۰ آمپر
SKKH ۷۲/۱۸ E
SKKH ۷۲/۰۸ E
SKKH ۷۲/۱۲ E
SKKH ۷۲/۱۴ E
SKKH ۷۲/۱۶ E


ماژول تريستور - ديود ۷۰ آمپر
SKKH ۷۲/۲۰E H۴
SKKH ۷۲/۲۲E H۴

ماژول تريستور - ديود ۹۵ آمپر
SKKH ۹۲/۱۲ E
SKKH ۹۲/۰۸ E
SKKH ۹۲/۱۴ E
SKKH ۹۲/۱۶ E
SKKH ۹۲/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۱۰۶ آمپر
SKKH ۱۰۶/۰۸ E
SKKH ۱۰۶/۱۲ E
SKKH ۱۰۶/۱۴ E
SKKH ۱۰۶/۱۶ E
SKKH ۱۰۶/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۱۱۹ آمپر
SKKH ۱۰۷/۱۶ E

ماژول تريستور - ديود ۱۲۹ آمپر
SKKH ۱۲۲/۱۴ E
SKKH ۱۲۲/۱۶ E

ماژول تريستور - ديود ۱۳۷ آمپر
SKKH ۱۳۲/۰۸ E
SKKH ۱۳۲/۱۲ E
SKKH ۱۳۲/۱۴ E
SKKH ۱۳۲/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۱۲۸ آمپر
SKKH ۱۳۲ H۴

ماژول تريستور - ديود ۱۵۶ آمپر
SKKH ۱۶۲/۰۸ E
SKKH ۱۶۲/۱۲ E
SKKH ۱۶۲/۱۴ E
SKKH ۱۶۲/۱۶ E
SKKH ۱۶۲/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۱۴۳ آمپر
SKKH ۱۶۲/۲۰ E H۴
SKKH ۱۶۲/۲۲ E H۴

ماژول تريستور - ديود ۱۷۵ آمپر
SKKH ۱۷۲/۱۶ E

ماژول تريستور - ديود ۲۵۰ آمپر
SKKH ۲۵۰/۰۸ E
SKKH ۲۵۰/۱۲ E
SKKH ۲۵۰/۱۶ E
SKKH ۲۵۰/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۲۷۳ آمپر
SKKH ۲۷۳/۱۲ E
SKKH ۲۷۳/۱۶ E
SKKH ۲۷۳/۱۸ E

ماژول تريستور - ديود ۲۵۲ آمپر
SKKH ۲۸۰/۲۰ E H۴
SKKH ۲۸۰/۲۲ E H۴

ماژول تريستور - ديود ۳۲۰ آمپر
SKKH ۳۲۳/۱۲ E
SKKH ۳۲۳/۱۶ E

ماژول تريستور - ديود ۴۶۰ آمپر
SKKH ۴۶۰/۱۶ E
SKKH ۴۶۰/۲۲ E H۴

ماژول تريستور - ديود ۵۷۰ آمپر
SKKH ۵۷۰/۱۶ E
SKKH ۵۷۰/۱۸ E

-
توضيحات

SiC Devices
SiC Devices

Fuji electric (Semiconactor)
توضيحات

Rectifier Diodes
Rectifier Diodes

Fuji electric (Semiconactor)
توضيحات

Power MOSFETs
Power MOSFETs

Fuji electric (Semiconactor)
توضيحات

Capsule type device
Capsule type device

Techsem
توضيحات

Power Modules
Power Modules

Techsem
توضيحات

Power Semiconductor Assemblies
Power Semiconductor Assemblies

Techsem
توضيحات

Heatsinks
Heatsinks

Techsem
توضيحات

تريستور ديسکي T۳۸KAB
تريستور ديسکي T۳۸KAB

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۱۰۰-۸-۲۱۸H۵
پل ديود MDS۱۰۰-۸-۲۱۸H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۱۰۰-۱۲-۲۱۸H۵
پل ديود MDS۱۰۰-۱۲-۲۱۸H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۱۰۰-۱۴-۲۱۸H۵
پل ديود MDS۱۰۰-۱۴-۲۱۸H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۱۰۰-۱۶-۲۱۸H۵
پل ديود MDS۱۰۰-۱۶-۲۱۸H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۲۰۰-۸-۲۲۱H۵
پل ديود MDS۲۰۰-۸-۲۲۱H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۲۰۰-۱۲-۲۲۱H۵
پل ديود MDS۲۰۰-۱۲-۲۲۱H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۲۰۰-۱۴-۲۲۱H۵
پل ديود MDS۲۰۰-۱۴-۲۲۱H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDS۲۰۰-۱۶-۲۲۱H۵
پل ديود MDS۲۰۰-۱۶-۲۲۱H۵

Techsem

پل ديود MDQ۱۰۰-۱۶-۲۱۸H۵
پل ديود MDQ۱۰۰-۱۶-۲۱۸H۵

Techsem
توضيحات

پل ديود MDQ۲۰۰-۱۶-۲۲۱H۵
پل ديود MDQ۲۰۰-۱۶-۲۲۱H۵

ماژول دوبل تريستور ۵۶۰ آمپر
SKKQ ۵۶۰/۱۴E
SKKQ ۵۶۰/۱۸E

ماژول دوبل تريستور ۸۰۰ آمپر
SKKQ ۸۰۰/۱۴E
SKKQ ۸۰۰/۱۸E

ماژول دوبل تريستور ۱۲۲۵آمپر
SKKQ ۱۲۰۰/۱۴E
SKKQ ۱۲۰۰/۱۸E

ماژول دوبل تريستور ۱۵۰۰ آمپر
SKKQ ۱۵۰۰/۱۴E
SKKQ ۱۵۰۰/۱۸E

ماژول دوبل تريستور ۳۰۸۰ آمپر
SKKQ ۳۰۰۰/۱۴E
SKKQ ۳۰۰۰/۱۸E

تريستور پيچي ۱۰ آمپر
SKT ۱۰/۰۶ D
SKT ۱۰/۱۲ E

تريستور پيچي ۱۶ آمپر
SKT ۱۶/۰۶ D
SKT ۱۶/۰۸ D
SKT ۱۶/۱۲ E
SKT ۱۶/۱۴ E
SKT ۱۶/۱۶ E
SKT ۱۶/۱۸ E

تريستور تريستور پيچي ۲۴ آمپر
SKT ۲۴/۰۴ D
SKT ۲۴/۰۴ D UNF
SKT ۲۴/۰۸ D
SKT ۲۴/۱۴ E
SKT ۲۴/۱۶ E
SKT ۲۴/۱۶ E UNF

تريستور پيچي ۴۰ آمپر
SKT ۴۰/۰۴ D
SKT ۴۰/۰۶ D
SKT ۴۰/۰۸ D
SKT ۴۰/۱۲ E
SKT ۴۰/۱۴ E
SKT ۴۰/۱۶ E
تريستور پيچي ۵۰ آمپر
SKT ۵۰/۰۶ D
SKT ۵۰/۰۶ D UNF
SKT ۵۰/۰۸ D
SKT ۵۰/۱۲ E
SKT ۵۰/۱۲ E UNF
SKT ۵۰/۱۴ E
SKT ۵۰/۱۴ E UNF
SKT ۵۰/۱۶ E
SKT ۵۰/۱۶ E UNF

تريستور پيچي ۵۵ آمپر
SKT ۵۵/۰۴ D
SKT ۵۵/۰۶ D
SKT ۵۵/۰۸ D
SKT ۵۵/۱۲ E
SKT ۵۵/۱۴ E
SKT ۵۵/۱۶ E

تريستور پيچي ۸۰ آمپر
SKT ۸۰/۰۶ D
SKT ۸۰/۰۶ D UNF
SKT ۸۰/۰۶ D
SKT ۸۰/۰۸ D
SKT ۸۰/۱۲ E
SKT ۸۰/۱۲ E UNF
SKT ۸۰/۱۴ E
SKT ۸۰/۱۶ E

تريستور پيچي ۱۰۰ آمپر
SKT ۱۰۰/۰۸ D UNF
SKT ۱۰۰/۰۸ D
SKT ۱۰۰/۱۲ E
SKT ۱۰۰/۱۲ E UNF
SKT ۱۰۰/۱۴ E
SKT ۱۰۰/۱۴ E UNF
SKT ۱۰۰/۱۶ E
SKT ۱۰۰/۱۶ E UNF


تريستور پيچي ۱۳۰ آمپر
SKT ۱۳۰/۰۴ D
SKT ۱۳۰/۰۶ D
SKT ۱۳۰/۰۸ D
SKT ۱۳۰/۱۲ E
SKT ۱۳۰/۱۴ E
SKT ۱۳۰/۱۶ E

تريستور پيچي ۱۶۰ آمپر
SKT ۱۶۰/۰۴ D
SKT ۱۶۰/۰۸ D
SKT ۱۶۰/۱۲ E
SKT ۱۶۰/۱۲ E UNF
SKT ۱۶۰/۱۴ E
SKT ۱۶۰/۱۶ E

تريستور پيچي ۲۵۰ آمپر

SKT ۲۵۰/۰۴ D
SKT ۲۵۰/۰۴ D UNF
SKT ۲۵۰/۰۴ D M۲۴
SKT ۲۵۰/۰۸ D
SKT ۲۵۰/۱۲ E
SKT ۲۵۰/۱۲ E UNF
SKT ۲۵۰/۱۴ E UNF
SKT ۲۵۰/۱۶ E

تريستور پيچي ۳۰۰ آمپر
SKT ۳۰۰/۰۴ D
SKT ۳۰۰/۰۸ D
SKT ۳۰۰/۰۸ D UNF
SKT ۳۰۰/۱۲ E
SKT ۳۰۰/۱۲ E UNF
SKT ۳۰۰/۱۴ E
SKT ۳۰۰/۱۶ E
SKT ۳۰۰/۱۶ E UNF

-
توضيحات

تريستور ديسکي ۳۴۰ آمپر

SKT ۳۴۰/۱۲ E
SKT ۳۴۰/۱۶ E
SKT ۳۴۰/۱۸ E

-
توضيحات

تريستور ديسکي ۴۹۰ آمپر
SKT ۴۹۳/۰۴ E
SKT ۴۹۳/۰۸ E


تريستور ديسکي ۵۵۰ آمپر
SKT ۵۵۱/۱۲ E
SKT ۵۵۱/۱۶ E
SKT ۵۵۱/۱۸ E

تريستور ديسکي ۵۵۰ آمپر
SKT ۵۵۳/۰۴ E
SKT ۵۵۳/۰۸ E
SKT ۵۵۳/۱۲ E
SKT ۵۵۳/۱۴ E
SKT ۵۵۳/۱۶ E
SKT ۵۵۳/۱۸ E

تريستور ديسکي ۷۶۰ آمپر
SKT ۷۶۰/۱۲ E
SKT ۷۶۰/۱۶ E
SKT ۷۶۰/۱۸ E

تريستور ديسکي ۱۲۰۰ آمپر
SKT ۱۲۰۰/۱۲ E
SKT ۱۲۰۰/۱۶ E
SKT ۱۲۰۰/۱۸ E
آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد ۲۰۳

شهر: تهران
آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203
موبایل: موبایل
تلفن: تلفن
فکس: فکس
کاربر:
تاریخ ثبت:1395/10/27
تاریخ اعتبار:1395/11/27
بخش اصلی:خدمات صنعتی
بازدید:38
شناسه: #34952
پیام پلیس فتا: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید. (پست آگهی هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید. در صورت مشاهده موارد خلاف واقع به ما گزارش دهید.)

جهت مطرح کردن پرسش هایتان درباره فروش دیود ITBT سمیکرون semikron لطفا در صورت داشتن حساب کاربری وارد وب سایت شده . در غیر این صورت ابتدا در وب سایت ثبت نام کنید. پس از آن می توانید از فرم تماس با آگهی دهنده در ذیل هر صفحه از وب سایت استفاده کنید.