لوازم ‌مهندسی اداری تحریر، سیستم حضور غیاب، ماشین های اداری