اقتصاد

تأثیر پنجره دوجداره در کاهش هزینه ها

١٣٩٨/٠٢/٠۴:
امروزه با توجه به افزایش هزینه های خانوار و بالا رفتن قیمت های حامل های انرژی یکی از بهترین روش ها جهت پایین آوردن بخشی از هزینه های خانوار استفاده از پنجره دوجداره upvc و پنجره ترمال بریک می باشد که با استفاده از این پنجره های دوجداره تا میزان 40% از هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش کاسته می شود.

کاهش هزینه گاز مصرفی:

قبل از وارد شدن به محاسبات مربوط به مصرف گاز خانوارها لازم است به چند موضوع مهم توجه گردد:

سرانه مصرف انرژی در هر مترمربع از ساختمان ها در ایران 4 تا 5 برابر اتحادیه اروپا می باشد.
با توجه به آمار بالا پس باید به دنبال کاهش 80 درصدی مصرف انرژی در ایران باشیم و نباید کاهش مصرف 5 تا 10 درصد را ایده آل و سقف انتظار دانست.
جهت کاهش 80 درصدی مصرف انرژی، 40% کاهش مربوط به پنجره های دوجداره استاندارد ساختمان می باشد، 30% کاهش مربوط به نوع سیستم های گرمایش و سرمایش.
10% کاهش مصرف را باید در تغییر رفتار مصرف و پوشش و لباس مردم و یا به اصطلاح فرهنگ سازی جستجو کرد.

WhatsApp Image 2019-04-24 at 11.33.11 AM

محاسبه کاهش هزینه گاز مصرفی با استفاده از پنجره های دوجداره استاندارد متوسط مصرف گاز در یک خانوار 4 نفره در یک واحد مسکونی حدود 150 متری در هر ماه حدود 350 مترمکعب می باشد.

با توجه به محاسبات پلکانی مربوط به هر مترمکعب گاز مصرفی این میزان یعنی 350 مترمکعب جهت واحد 150 متری در سال 97 در پله هشتم قرار می گیرد و قیمت هر مترمکعب آن مطابق با جدول پایین 280 تومان محاسبه می گردد:

تومان هزینه گاز مصرفی=قیمت هر متر مکعب گاز*میزان مصرفدر صورت استفاده از پنجره دوجداره استاندارد در ساختمان هزینه ماهانه 98000هزار تومان با کاهش 40 درصدی رو به رو خواهد شد.

در صورت استفاده از پنجره های دوجداره استاندارد یک خانه 150 متری به جای مصرف 350 مترمکعب گاز در هر ماه معادل 140 مترمکعب مصرف خواهد کرد که در این حالت با توجه به محاسبات پلکانی قیمت گاز جهت مصارف خانگی، هزینه مصرفی گاز این خانوار 4 نفره واقع در واحد 150 متری مطابق با قیمت پله سوم محاسبه خواهد شد یعنی هر متر مکعب 120 تومان.

تومان هزینه گاز مصرفی 16800 = (قیمت هر مترمکعب گاز) 120 * (مترمکعب گاز مصرفی) 140با توجه به محاسبات بدست آمده می توان به این نتیجه رسید که اگر این خانه 150 متری خانوار چهار نفره دارای پنجره های دوجداره استاندارد باشد میزان هزینه مصرفی گاز آنها از عدد 98 هزار تومان در هر ماه به عدد 16800 تومان در هر ماه کاهش می یابد که با توجه به سیستم پلکانی قیمت گاز در سال 98-97، هزینه مصرفی تا میزان 80 درصد کاهش می یابد که این عدد نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های مربوط به خانوار خواهد داشت.

با یک محاسبات بسیار ساده در بالا نشان داده شد که استفاده از پنجره های دوجداره ترمال بریک به میزان 85 درصد می تواند هزینه مربوط به گاز خانوار را کاهش دهد که متعاقب آن هزینه های خانوار کاهش خواهد یافت.

نظرات

جهت مطرح کردن نظرات ارزشمندتان درباره تأثیر پنجره دوجداره در کاهش هزینه ها لطفا در صورت داشتن حساب کاربری وارد وب سایت شده . در غیر این صورت ابتدا در وب سایت ثبت نام کنید. پس از آن می توانید وارد بحث درباره این خبر شده و نظرات خود را ثبت کنید.